Witz Foodbox

- By hotel chef -

Order now

091 549 6666

กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน

อาหารกล่องหลากหลายเมนู ปรุงสดใหม่โดยเชฟจากโรงแรม ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท

Witz Foodbox Menu